بهره‌مندی 18 هزار روستای کشور از اینترنت پرسرعتتوسعه دولت الکترونیک از اجزای جدا نشدنی اقتصاد مقاومتی است که برای ایجاد بستر اشتغالزایی بهترین زمینه را...