جزئیات مزایده 1700 میلیارد تومانی صداوسیما مزایده سازمان صداوسیما در حالی با برنده شدن یک هولدینگ متشکل از چند موسسه خصوصی و دولتی همراه شده...