جوان 17 ساله دزفولی خودش را حلق آویز کردفرمانده انتظامی شهرستان دزفول یادآور شد: درحال حاضر خودکشی این جوان تایید شده و علت وقوع خودکشی...