قیمت کارخانه‌ای محصولات “ایران خودرو” و “سایپا” چقدر افزایش یافت؟با افزایش نرخ بیمه شخص ثالث، قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی افزایش یافت. قیمت کارخانه‌ای محصولات “ایران...