پسر 15 ساله، دختر 18 ساله را نجات داددانش‌آموز 15 ساله خوزستانی با استفاده از آموخته های خود در زمینه کمک های اولیه، جان یک...