نرخ سود بانکی 15درصد می شود؟کاهش دوباره نرخ سود سپرده از 18درصد به 15 درصد در شورای پول و اعتبار تشکیل بررسی می شود. نرخ...