ممنوعیت شماره‌ گذاری 15خودروی داخلیمعاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست از توقف شماره‌گذاری 15 مدل از خودروهای تولیدی کشور به دلیل عدم رعایت...