رشد 14 درصدی تولید سایپادر سال 1394 تولید شرکت سایپا از 831 دستگاه روزانه در شهریور با 139درصد رشد در اسفند ماه همان سال به...