تاوان 127 میلیارد دلاری شوک بریتانیاجهان در شوک ناشی از نتایج رفراندوم روز جمعه بریتانیا فرو رفته است و پس از گذشت ٤٨ ساعت هنوز...