توقیف 120 تاکسی به خاطر تخلف در قزویندر راستای بازرسی از عملکرد تاکسیرانان طی یک ماه اخیر 120 خودروی تاکسی به دلیل تکرار تخلفات به...