امضای 12 موافقتنامه همکاری بین صنعت نفت و دانشگاه ها موافقتنامه همکاری انجام طرحهای اولویت دار حوزه پایین دست صنعت نفت میان مدیران عامل شرکت...