حقوق‌حداکثر 12میلیون‌تومان برای مدیران‌دولتیعضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در طرح خود برای ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا، سقف...