کشف 100 کیلو گوشت غیر بهداشتیتا کنون 106 تیم گشت از 912 واحد صنفی بازرسی کرده اند و مقدار 100 کیلوگرم گوشت غیربهداشتی در گشت...