اثر 100 هزار میلیاردی 10 تازه‌وارد بر شبکه بانکی حجم نقدینگی موجود در چرخه اقتصادی کشور از مرز 900 هزار میلیارد تومان هم گذشت؛ تغییری...