خروج تومور 10 کیلویی از بدن زن 53 ساله یک تومور از بدن زن 53 ساله در بیمارستان رازی اهواز خارج شد. بازار بورس اس...