گارانتی 10 ساله آپارتمان های نوساز پیش نویس «اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان» تهیه شد. در صورت تصویب نهایی این پیش نویس سازنده مکلف...