آغاز کد پلاک جدید تهران با عدد 10 معاون فنی مهندسی وخدمات پلیش راهور از جایگزینی کد پلاک 10 ، 20 به بالا پس از...