ویندوز 10 موبایل صاحب مسدودسازی مکالمه و پیامک‌ تبلیغاتی می‌شودمایکروسافت درحال‌توسعه مکالمه محلی و مسدودسازی شماره تلفن و پیامک تبلیغاتی روی پلتفرم ویندوز موبایل است....