10 مصدوم در واژگونی زانتیا حامل اتباع افغانواژگونی خودرو حامل اتباع افغان، 10 مصدوم بر جای گذاشت. 10 مصدوم در واژگونی زانتیا حامل اتباع افغان...