داستان کوتاه و غم انگیز عشق چیست؟عشق یعنی حاضر باشی هر سختی رو بخاطر راحتیش تحمل کنی.  داستان کوتاه و غم انگیز عشق...