۳ هزار میلیارد تومان؛ ارزش ناوگان هوایی ایران وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ارزش تمام ناوگان هوایی ایران حدود ۳ هزار میلیارد تومان...