تکالیف ۳ گانه خروج غیرتورمی از رکود ابلاغ شدبانک مرکزی تکالیف ۳ گانه‌ای به منظور هدايت صحيح منابع مالي، فراهم کردن بسترهاي خروج فعاليت‌هاي اقتصادي...