۲ تغییر در شرایط واگذاری مسکن‌ مهرهای فاقد متقاضی دستورالعمل فروش واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی در حالی توسط کمیته تعیین ضوابط در حال نهایی...