افزایش ۲۵۰ میلیارد تومانی سرمایه بیمه تعاون با پذیره نویسی رئیس هیات مدیره بیمه تعاون با اشاره به اینکه رویکرد بیمه تعاون اشتغال محور است...