حذف شروط مسکن مهر شهرهای زیر ۲۵هزارنفرمدیر کل مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت : شروط خرید مسکن مهر شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر برداشته...