پاسخ به ۲۳ سوال در مورد مهاجرت به اپراتورهای دیگر با حفظ شماره موبایلهم‌زمان با جدی شدن بحث اجرای ترابردپذیری شماره‌های موبایل در ایران، نظر...