افزایش ۲۰ درصدی تولیدات داخلی صنعت مترو مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو از افزایش ۲۰ درصدی تولیدات داخلی در صنعت مترو در یک سال گذشته...