بزرگ‌ترین رسوایی‌های مالی جهان در ۲۰۱۵رسوایی های مالی بزرگ را جهان در ۲۰۱۵ شاهد بود که در این نوشتار به آن ها پرداخته می شود...