راه اندازی ۲۰۰۰ دستگاه پایانه بانکی غیرنقد از سوی بانک ملتبانک ملت بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، دو هزار دستگاه پایانه بانکی غیرنقد...