اشتغال ۱.۶ میلیون سالمند در بازار کارنتایج جدیدترین بررسی های صورت گرفته از بازار کار ایران نشان می‌دهد سابقه کار حدود ۷۰ درصد از کل...