رشد ۱۹ پله‌ای شاخص کل بورسمعامله‌گران بازار سهام امروز هم‌سو با پررنگ‌تر شدن نقش بازارگردان‌ها و سهامداران حقوقی، شاهد تقویت تقاضا در برابر عرضه سهام...