نزول ۱۸ پله‌ای رتبه ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجیجدیدترین برآوردهای آنکتاد نشان داد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران سومین سال متوالی کاهش یافت و...