کشف ۱۷۵ میلیارد بشکه نفت در ایران حجم ذخایر نفت خام ایران تا پایان سال گذشته به بیش از ۱۷۵ میلیارد بشکه و حجم ذخایر...