۱۷۱میلیون سود برای وام ۱۶۰میلیونی مسکن! درحالی شورای پول و اعتبار به‌تازگی با پرداخت وام ۱۶۰میلیون تومانی موافقت کرده که اقساط ۲.۳میلیونی و سود ۱۷۱میلیونی...