جزئیات ۱۶میدان و ۱۵ بلوک اکتشافی که سال 95 به مناقصه می‌روند باوجود اشکالات متعدد کارشناسان و نهادهای مختلف نظارتی به الگوی جدید قراردادهای نفتی...