فروش ۱۵۰ میلیارد تومانی کتاب در نمایشگاهقائم مقام بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران از فروش ۱۵۰ میلیارد تومانی کتاب در این نمایشگاه خبرداد. فروش...