ثبت ۱۳۵ هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس‌ بالغ بر ۱۳۵ هزار و ۲۵۱ میلیارد و ۵۶۱ میلیون ریال افزایش سرمایه در ۹ ماه...