۱۳۰ هزارتن برنج تاریخ گذشته در انبار شرکت بازرگانی دولتی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اسلامی با بیان اینکه انبارهای پلمب شده برنج تاریخ...