تورم مناطق شهری به ۱۲.۲ درصد رسید مرکز آمار ایران کاهش نرخ تورم میانگین در دی ماه امسال را نسبت به آذر به میزان 0.4...