شاخص بورس ۱۲۲ واحد افت کردشاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه منفی بود و ۱۲۲واحد کاهش یافت. شاخص بورس ۱۲۲ واحد افت کرد...