پروانه استاندارد ۱۱ محصول تجاری باطل شد در جلسات کمیته علایم اداره کل استاندارد استان تهران ، پروانه کاربرد علامت استاندارد ۱۱ محصول ابطال و...