۱۰ خواسته بخش خصوصی از رئیس ستاد اقتصاد مقاومتیرئیس اتاق تهران از مطالبات جدی بخش خصوصی که در دیدار با معاون اول رئیس جمهور در...