گردش مالی ۱۰۰ میلیاردی بازار حلیم و آشحلیم یا هلیم از غذاهای سنتی منطقه خاورمیانه است که با گوشت و گندم یا بلغور پخته می‌شود....