تامین مالی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی پروژه‌ها از طریق بورس در سال ۹۴رئیس سازمان بورس کاهش نرخ سود بانکی را سبب هدایت سرمایه ها به سمت...