آلمانی‌ها ۱۰هتل در ایران می‌سازندایران و آلمان برای ساخت ۱۰ هتل در مدت ۷ تا ۱۰ سال در نقاط مختلف ایران توافق کردند. آلمانی‌ها ۱۰هتل...