فرمول «گارانتی 10 ساله» ساختمان‌های مسکونی در وزارت راه نهایی شدوزارت راه و شهرسازی فرمول «گارانتی ساختمان‌های مسکونی نوساز» را طراحی و برای تصویب نهایی...