«کلش آف کلنز» برای ۲۰۰ بازیکن دردسر ساز شد متهم سایبری که با پهن کردن طعمه به نام بازی «کلش آف کلنز» اقدام به 200...