ورود ٢هزار تاکسی جدید به ناوگان تاکسیرانی پایتخت؛ به زودیمدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با تاکید بر اینکه ٣ هزار و...