«نوتیفیکیشن» منبع استرس است محققان انگلیسی در یک بررسی به این نتیجه رسیدند که چک کردن مداوم نوتیفیکیشن های پیام های الکترونیکی استرس زا است...