دولت‌ چقدر از محل ثروت افراد مالیات گرفته است؟ +نموداردولت در یک دهه گذشته بیش از 14 هزار میلیارد تومان مالیات بر ثروت دریافت کرد....